Sevärd och variationsrik urskog är den bästa möjligheten att uppleva naturens vilda skönheten. I Porun urskogen  växer strutbräknar, som är  1,5 meter höga  och andra mycket intressanta skogsväxter. Redan år 1967  etablerades här en skyddszon med ändamålet att skydda  stora skogsarealer nära Boron (Porun, Borovnja) älven  norrut av Gorodenko byn samt Boron älvens  nipor. Idag är den här skyddszonen  en del av  Puhatu naturreservaten. Porun älv, som är 10 km lång, utbilbar mittaxeln genom skyddade urskogsarealer. Älvens urdal har nipor, som är  i några steder 10 meter höga och där är blottade Narva-skiktets dolomiter och andra underlagets komponenter. Vid utmynningen  av Porun älven till Narva floden har Narva vattenreservuaren lagt  vidsträckta  områdena under vattnet. I skogen kan man se  1,5 höga strutbräknar; trädstammar och gränar, som är  mossbetäckta. Nära  älven växer lindar,  askar, björkar, klibbal och andra bredbladiga trädarter. Enda tecken på människornas närvaro är fiskares trång stig.